پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

بازدید سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

يک شنبه ، 24 مهر 1401

بازدید

سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از جهاد دانشگاهی خراسان رضوی بازدید کرد.روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رییس جهاد دانشگاهی عصر امروز ۲۰ مهرماه ضمن این بازدید از دستاوردهای فناورانه جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در حوزه‌های زیست‌فناوری(پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی)، صنایع‌غذایی، فنی‌ومهندسی، علوم‌پزشکی، فرهنگی و هنری و زیارت و گردشگری با فناوران و پژوهشگران این مجموعه گفت‌وگو کرد

.https://khr.acecr.ac.ir/fa/news/49385/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C