پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

کارگاه ها و دوره های آموزشی

شنبه ، 04 اسفند 1397

کارگاه

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی در زمینه های قارچ ( خوراکی - دارویی) در مباحث پزشکی و کشاورزی، ریزجلبک ها (متابولیت های آنها)، مخمر، آنزیم ها، گیاهان زینتی وباغبانی و مدیریت هوهشمند گلخانه ای کارگاه های تخصصی برگزار می کند. این پژوهشکده تاکنون چندین کارگاه تخصصی در سطح  منطقه و ملی (در سطوح کارشناسان) و در زمینه اشتغال و نوآوری برگزار کرده است.  

خلاصه فعالیت های پژوهشکده در برگزاری انواع کارگاه های علمی  و دوره های تخصصی تا سال 1399

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد