پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

معرفی گروه

  • گروه بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم با اخذ موافقت اصولی و قطعی در سال های 1392 و 1397 از دفتر مرکزی سازمان جهاددانشگاهی در پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی در حال فعالیت های علمی و تجاری سازی محصولات می , ...

    سه شنبه# #،# #18# #خرداد# #1400