پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

عقد قرارداد بین اللملی با قرقیزستان

سه شنبه ، 30 بهمن 1397

عقد

انتقال فناوری کشت خالص میسلیوم، تولید اسپاون، تولید کمپوست و تولید میوه قارچ خوراکی دکمه ای به قرقیزستان
این فناوری از سوی گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی (پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی خراسان رضوی) به دانشگاه ملی قرقیزستان انجام گردید.