پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

کارگاه تخصصی تخمیر در فرمانتور (بیوراکتور)

يک شنبه ، 03 مرداد 1400

کارگاه

در ادامه ارتباط با صنعت گروه بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم ها از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی برگزار می­کند. 

کارگاه تخصصی تخمیر در فرمانتور (بیوراکتور)

زمان 5 الی 7  بهمن ماه 1400 (سه روز) 

ساعت 8-14

 ظرفیت  ده نفر

این کارگاه عملی جهت آموزش دانشجویان با نحوه کشت میکروارگانیسم ها در فرمانتور در مقیاس آزمایشگاهی می باشد که خود پایه و اساس تولید انبوه میکروارگانیسم ها در صنعت می باشد.