پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

فروش دانش فنی (سرمایه گذاری آتی)

شنبه ، 22 خرداد 1400

فروش

به دنبال انتقال فناوری کشت خالص میسلیوم، تولید اسپاون،  تولید کمپوست و تولید میوه قارچ خوراکی دکمه ای به قرقیزستان و عقد قرارداد بین اللملی پژوهشکده با قرقیزستان فرصت سرمایه گذاری در آینده فراهم شده است.