پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

طرح های پژوهشی گروه زیست فناوری قارچ های صنعتی از سال 1392

سه شنبه ، 18 خرداد 1400

طرح

 عکس: زیست بانک قارچ های بومی کشور 

این گروه، با انجام طرح پژوهشی گردآوری، تایید مولکولی و زراعی سازی (اهلی سازی) قارچ‌های خوراکی-دارویی بومی استان خراسان رضوی و همچنین استان مازندران (با مشارکت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران) که برای جهاددانشگاهی برند زیست بانک قارچ‌های خوراکی-دارویی را به ارمغان آورده است، بانک زنده‌ای از میسلیوم (و نه صرفا هرباریوم) قابل عرضه شده و قابلیت استفاده برای ده‌ها پروژه تحقیقاتی و دانشجویی در زمینه‌های بسیار متنوع را پیدا کرده است. علاوه بر این، اهلی سازی قارچ‌های بومی موجب حفظ ذخایر ژنتیکی کشور، تشویق روستائیان به اشتغال روستایی و افزایش دقت پذیری و تکرار پذیری تحقیقات بر روی قارچ‌های وحشی می‌گردد (که در غیر اینصورت به شکل استفاده از قارچ وحشی خودرو وابسته به زمان‌های مشخصی از سال بدون داشتن مواد لازم برای تکرار و تایید تحقیقات بود).

ردیف

عنوان طرح

كارفرما

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

1

غنی‌سازی قارچ خوراکی- دارویی انوکی با فولات متیله فعال شده

جهاد دانشگاهي خراسان رضوی

1397

1399

2

بررسی راهکارهای توسعه‌ی بازار مصرفی قارچ شاه صدف (ارینجی)

جهاددانشگاهی مشهد

1398

1398

3

اسکرین اولیه تعدادی از قارچ‌های دارویی بومی ایران راسته Polyporales علیه بیمارگرهای قارچی گیاهی

جهاددانشگاهی مشهد

1398

1398

4

فاز صفر بررسی امکان تولید نیمه صنعتی قارچ دارویی گانودرما با استفاده از ضایعات گیاهی ارزان قیمت

جهاددانشگاهی مشهد

1397

1398

5

فاز صفر بررسی امکان تجاری‌سازی قارچ شی‌تاکه در بستر بر پایه تراشه چوب

جهاددانشگاهی مشهد

1397

1398

6

ارزیابی مقدماتی سمیت حاد قارچ دارویی Lentinus tigrinus  بومی ایران بر روی حیوانات آزمایشگاهی

جهاد دانشگاهي خراسان رضوی-  موسسه واکسن و سرم سازی رازی مشهد

1/10/97

17/5/98

7

بررسی کشت قارچ انوکی بومی ایران در بسترهای مختلف لیگنوسلولزی و ارزیابی تغییرات بیوشیمیایی بستر کشت  

معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

/4/ 1396

1398

8

گردآوری، شناسایی و طبقه بندی جمعیتهای وحشی قارچ های خوراکی بومی استان مازندران

معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی-مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

3/5/94

1397

9

تولید نژادهای هیبرید قارچ های خوراکی جنس آگاریکوس و پلوروتوس با استفاده از نشانگرهای SSR و ITS

معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

16/3/94

1397

10

بررسی تغییرات  لیگنین و  ارزش غذایی در بستر کشت  مصرف شده قارچ Lentinus tigrinus

جهاد دانشگاهي خراسان رضوی

31/3/97

21/8/97

11

بررسی بهینه سازی استخراج پروتئین تام و اثر ضد سرطانی قارچ دارویی نژاد بومی Lentinus tigrinus

جهاد دانشگاهي خراسان رضوی

5/9/96

4/5/97

12

بررسی امکان تهیه محصولات فراسودمند بر پایه قارچ انوکی

جهاد دانشگاهي خراسان رضوی

12/9/96

1/8/97

13

بهینه‌سازی استخراج پروتئین تام از قارچ خوراکی دکمه‌ای

جهاددانشگاهی مشهد

10/11/95

6/96

14

اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی (شامل پاتوژن‌های انسانی و قارچ خوراکی) نانوذرات بیوسنتز شده توسط گیاه آمارانتوس و باکتری جنس باسیلوس

جهاددانشگاهی مشهد

4/96

6/96

15

تهیه پروفایل پروتئینی انوکی در زمانهای مختلف میو‌دهی و بسترهای مختلف کشت

جهاددانشگاهی مشهد

13/7/95

6/96

16

فاز صفر تاسیس هرباریوم دیجیتالی از ذخایر ژرم پلاسم قارچ‌های ماکروسکوپی (Macrofungi) بومی

جهاددانشگاهی مشهد

13/7/95

26/12/95

17

بررسی امکان زراعی‌سازی قارچ دارویی نژاد بومی Lentinus tigrinus

جهاددانشگاهی مشهد

13/7/95

26/12/95

18

جداسازی، تخلیص و تهیه پروفایل شیمیایی ترکیبات زیست فعال از قارچ های خوراکی جنس آگاریکوس

گروه كشاورزي و منابع طبيعي جهاد دانشگاهي

28/10/92

24/5/95

19

بررسی اثر عصاره تام متانولی آویشن دنایی (Thymus daenensis) بر روی غشای باکتری های پاتوژن قارچ خوراکی و انسانی

جهاددانشگاهی مشهد

16/8/94

13/7/95

20

بررسی سمیت سلولی و تاثیر ضد ویروسی ترکیبات طبیعی (گرفته شده از برخی از گیاهان دارویی مهم بومی ایران)

جهاددانشگاهی مشهد و دانشکده پزشکی مشهد

1/12/91

1395

21

فاز صفر بررسی امکان تولید اسپاون مایع در قارچ خوراکی-دارویی ارینجی

جهاد دانشگاهي خراسان رضوی

10/11/95

26/12/95

22

شناسایی  ترکیبات پروتئینی دارای اثرات سمیت سلولی از قارچ خوراکی دکمه ای سفید نژاد تجاری A15

معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی -پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی

28/10/92

24/5/95

23

بررسی اثر ضد سرطانی (در کشت سلول)ترکیبات قارچ های خوراکی از چندین گونه جنس آگاریکوس

جهاددانشگاهی مشهد

23/10/92

18/7/94

24

بررسی امکان زراعی سازی قارچ دارویی خوراکی انوکی تاکه

جهاددانشگاهی مشهد

8/2/94

25/12/94

25

بررسی اثر ضد باکتریایی (باکتری های حساس و مقاوم) یکی از فرکشن‌های عصاره تام قارچ خوراکی دکمه‌ای

جهاددانشگاهی مشهد

8/2/94

25/12/94

26

بهینه­سازی بستر کشت قارچ خوراکی شاه صدف (Pleurotus eryngii) با استفاده از ضایعات کشاورزی

جهاددانشگاهی مشهد

8/2/94

25/12/94

27

بهینه سازی تولید پودر قارچ صدفی و ارزیابی کیفیت غذایی آن

جهاددانشگاهی مشهد

1391

1393

28

ارزیابی ایجاد نژادهای کم اسپور قارچ خوراکی صدفی

جهاددانشگاهی مشهد

1391

1393

29

بررسی خواص آنتی اکسیدانی قارچ‌های وحشی دکمه‌ای بومی ایران

جهاددانشگاهی مشهد

1392

1393

30

بررسی امکان انتقال ژن منگنز پراکسیداز از قارچ خوراکی صدفی به قارچ خوراکی دکمه‌ای با استفاده از اگروباکتریوم تومی‌فاشینز

جهاددانشگاهی مشهد-کره جنوبی

1392

1393

31

بهینه سازی تولید پودر قارچ خوراکی صدفی و ارزیابی کیفیت غذایی آن

معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد مشهد

1390

1392

32

تولید کود زیستی میکوریزا از طریق روش مبتنی بر بستر کشت

معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد مشهد

1391

1392