پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

شورای علمی پژوهشکده

چهارشنبه ، 17 بهمن 1397

شورای

  شورای علمی پژوهشکده شامل اساتیدی با تجربه از دانشگاه های مادر (دانشگاه فردوسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد)، موسسه سرم سازی رازی و مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی و مدیران محترم گروه های زیست فناوری قارچ های صنعتی، بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی، بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم از پژوهشکده بیوتکنولوژی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی جهت پایه گذاری و انجام پروژه های کاربردی، صنعتی و نیاز بازار می باشد.

 

محل خدمت فعلی

سمت در پژوهشکده

رشته  تحصیلی و گرایش

نام و نام خانوادگی

ردیف

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

رئیس پژوهشکده

دکترای حرفه‌ای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکترای تخصصی بیولوژی سلولی و مولکولی از دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حمید رضا بیدخوری 

1

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشکده -

دبیر شورای علمی پژوهشکده

  مدیر گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی

ویروس شناسی گیاهی

دکتر حمید رضا پوریانفر

2

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

مدیر گروه بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

بیوتکنولوژی کشاورزی

دکتر احمد شریفی

3

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

مدیر گروه بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم ها

فیزیولوژی گیاهی

دکتر مریم عامری

4

معاونت پشتیبانی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی 

عضو حقوقی شورا

مهندسی مواد

دکتر مسعود گلسنانی پور

5

مرکز تحقیقات آموزش  کشاورزی و منابع طبیعی  خراسان رضوی

عضو حقیقی شورا

اصلاح نباتات و ژنتیک

دکتر رضا اقنوم

6

دانشگاه فردوسی مشهد

عضو حقیقی شورا

بیوتکنولوژی کشاورزی

دکتر عبد الرضا باقری

7

موسسه واکسن و سرم سازی رازی مشهد

عضو حقیقی شورا

بیوتکنولوژی دارویی

دکتر محسن فتحی نجفی

8

دانشگاه فردوسی مشهد

عضو حقیقی شورا

بیوتکنولوژی کشاورزی

دکتر سعید ملک زاده

9