پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

سازه های هوهشمند پالایش هوا (هوپا)

شنبه ، 22 خرداد 1400

سازه

از توانمندیهای تخصصی گروه بیوتکنولوژی میکروارگانیسم ها استفاده از پتانسیل ریزجلبک ها  در تولید سازه های هوشمند می باشد. از مهمترین دستاوردهای اخیر گروه می توان به سازه هوپا ( سیستم تصفیه هوا مبتنی بر ریز جلبک ) با  TRL بالا با قابلیت فروش اشاره کرد.

قابلیت سازه هوشمند هوپا