پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

سرمایه گذاری تحت لیسانس

شنبه ، 22 خرداد 1400

سرمایه

تکثیر گیاهان به روش کشت بافت و تجاری سازی آن  و هوشمند سازی سازه گلخانه و تهیه محرک های رشدی مناسب