پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

اعضای هیات علمی گروه میکروارگانیسم

چهارشنبه ، 19 خرداد 1400

اعضای

این گروه شامل پژوهشگران با درجه دکتری  دانش آموخته از دانشگاههای برتر ایران، انجام فرصت مطالعاتی و تحقیقاتی برای انجام طرح ها از دانشگاه های معتبر کشورهای مختلف دنیا مانند اسپانیا و آلمان و ... بوده ودر زمینه متابولیت های ربز جلبک ها و آنزیم ها و مخمر فعالیت دارند.

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد