پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

گیاه ژربرا

چهارشنبه ، 22 اسفند 1397

گیاه

تولید یازده هزار پایه ژربرای کشت بافتی در پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی