پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

گیاهچه های کشت بافتی سینگونیوم در مرحله سازگاری

پنج شنبه ، 07 شهريور 1398

گیاهچه

گیاهچه های کشت بافتی سینگونیوم در مرحله سازگاری