پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

بنفشه آفریقایی تکثیر شده به روش کشت بافت، در فاز زایشی

پنج شنبه ، 07 شهريور 1398

بنفشه