پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

تحقیقات حوزه بیوتکنولوژی نیازمند حمایت های دولتی است

شنبه ، 16 بهمن 1400

تحقیقات

معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی گفت: اکنون دولت تنها از تحقیقات حوزه بیوتکنولوژی که قابلیت تجاری سازی دارند، حمایت می کند در صورتی که پژوهش های پایه ای نیز نیازمند حمایت هستند.

دکتر حمیدرضا پوریان فر، معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در گفتگو با سیناپرس گفت:.....

https://sinapress.ir/news/128442