پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

توسعه سیستم‌های نوین تکثیر گیاهان زینتی توسط جهاددانشگاهی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی

دوشنبه# #،# #24# #مرداد# #1401

توسعه

توسعه سیستم‌های نوین تکثیر گیاهان زینتی توسط جهاددانشگاهی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی

در این نشست همچنین در خصوص نحوه همکاری در زمینه زنجیره ارزش غذایی نان، توسعه سیستم های نوین تکثیر  گیاهان با رویکرد استفاده از  توسعه بیوراکتور تعلیق موقت، سیستم های مبتنی بر تکنولوژی لایه نازک آب با رویکرد حداقل مصرف آب و همچنین فرمولاسیون های کودی و بسترهای کشت با رویکرد کاهش واردات و ارزآوری  و اقدام عملی بحث و تبادل نظر و تفاهم شد.

https://khr.acecr.ac.ir/fa/news/47546/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C