پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

بازدید مدیر موسسه بذر و نهال آستان قدس رضوی از فعالیت های پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

پنج شنبه# #،# #19# #آبان# #1401

بازدید

 این بازدید با دعوت قبلی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی از اعضای هیات مدیره شرکت بذرونهال آستان قدس رضوی از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی برگزار شد. در این بازدید پتانسیل و دستاوردهای پژوهشکده خصوصا گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی (آزمایشگاه ها، گلخانه های تحقیقاتی) معرفی گردید. همچنین درجلسه ای که به همراه معاونت محترم پژوهشی سازمان، اعضای هیات علمی پژوهشکده و هیات مدعوبرگزارشد زمینه های تجاری سازی دستاوردها، عقد تفاهم  نامه و ایجاد بستر مناسب فعالیت های مشترک بحث و بررسی قرار گرفت. https://khr.acecr.ac.ir/fa/album/3264/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C