پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

بازدید مدیر موسسه بذر و نهال آستان قدس رضوی از فعالیت های پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

پنج شنبه ، 19 آبان 1401

بازدید

 این بازدید با دعوت قبلی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی از اعضای هیات مدیره شرکت بذرونهال آستان قدس رضوی از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی برگزار شد. در این بازدید پتانسیل و دستاوردهای پژوهشکده خصوصا گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی (آزمایشگاه ها، گلخانه های تحقیقاتی) معرفی گردید. همچنین درجلسه ای که به همراه معاونت محترم پژوهشی سازمان، اعضای هیات علمی پژوهشکده و هیات مدعوبرگزارشد زمینه های تجاری سازی دستاوردها، عقد تفاهم  نامه و ایجاد بستر مناسب فعالیت های مشترک بحث و بررسی قرار گرفت. https://khr.acecr.ac.ir/fa/album/3264/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C