پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

بازدید دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

پنج شنبه ، 19 آبان 1401

بازدید

در این بازدید جناب آقای دکتر قانعی و هیات همراه از مجموع طرحهایی مصوب  ستاد توسعه زیست فناوری و در حال اجرا از سوی اعضایی هیات علمی پژوهشکده  بازدید نمودند. همچنین دراین بازدید دیگر پتانسیل ها و محصولات پژوهشکده با TRL بالای 4 به ایشان معرفی شد. ایشان همچنین با ریاست محترم سازمان جناب دکتر بیدخوری، معاونت پژوهشی و اعضای هیات علمی پژوهشکده های بیوتکنولوژی صنعتی و صنایع غذایی نشست برگزارنموده ومدل های حمایت ستاد از طرحها و تقویت ارتباطات واصلاح  محورهای فعالیت و راهکارهای مناسب گفتگو داشتند. https://khr.acecr.ac.ir/fa/album/3282/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C