پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

کارگاه غربالگری و کشت میکروارگانیسم ها (ریزجلبک ها و باکتری ها)

يک شنبه# #،# #02# #بهمن# #1401

کارگاه

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی برگزار می‌کند:

https://razavi.jdereg.ir/home/ClassInfo?classid=911669