پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

بازدید رئیس مرکز تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

پنج شنبه# #،# #22# #تیر# #1402

بازدید

 آقای دکترمسعود ابراهیمی رئیس مرکز تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی ازفعالیت های جهادانشگاهی خراسان رضوی در حوزه پژوهش و فناوری بازدید نمودند.  

تصاویر و اطلاعات بیشتر