پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

سلسله نشست های بحران آب و رویکرد بیوتکنولوژی

چهارشنبه ، 19 مهر 1402

سلسله

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی گروه میکروارگانیسم های صنعتی برگزار می کند
"برگزاری سلسله نشست های بحران آب و رویکرد بیوتکنولوژی- اولین نشست با عنوان صنعت آبزی پروری

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد