پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

بازدید رابطین پدافند غیر عامل دستگاه های اجرایی از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

پنج شنبه ، 17 اسفند 1402

بازدید

به میزبانی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، گردهمایی رابطین پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، در حاشیه این گردهمایی، رابطین پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی استان از نمایشگاه توانمندی‌های پژوهشکده‌های بیوتکنولوژی صنعتی و علوم و فناوری موادغذایی جهاددانشگاهی بازدید به عمل آوردند. https://khr.acecr.ac.ir/fa/album/4765/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد