پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

کارگاه محلول سازی و تهیه محیط کشت های میکروبی

يک شنبه ، 02 بهمن 1401

کارگاه

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی، گروه بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم ها برگزار می کند:

https://razavi.jdereg.ir/home/ClassInfo?classid=911668

www.indusbiotech.ir